Erfpacht en onderhoud

Erfpacht

De grond onder de woningen op Breezand 1 is in eigendom van de gemeente Veere en in erfpacht uitgegeven aan de huiseigenaren, de z.g. erfpachters. Dit is ten tijde van de bouw vastgelegd in een erfpachtcontract voor een periode van 100 jaar.  Elk jaar betaalt de eigenaar een bedrag, de z.g. erfpachtcanon, aan de gemeente. Aangezien de meeste woningen in de jaren 50 zijn gebouwd, lopen de contracten dus tot 2050-2060. Aan de noordkant van de Vroonweg (bij de duinrand) is het wel mogelijk de grond in eigendom te verkrijgen. Hiervoor rekent de gemeente een commerciële m2 prijs. 

De hoogte van de canon wordt telkens voor een periode van 4 jaar geïndexeerd met de inflatie. Momenteel is de canon €24,75 per m2. Voor een woning op 100 m2 gaat dat dus om €2500 per jaar. Het gaat daarbij in principe om de totale in gebruik zijnde oppervlakte van de woning, dus inclusief terrassen en paden. Per 1-1-2022 zal de canon opnieuw voor 4 jaar worden opgehoogd. 

 

Onderhoud

In de erfpachtcontracten is vastgelegd dat het onderhoud van het park (het groenonderhoud en de wegen), de verantwoordelijkheid is van de gemeente Veere. De gemeente zorgt dus voor het jaarlijkse onderhoud aan de bomen en bosschages en maait in de zomermaanden wekelijks het gras. 

De vereniging is voor eigenaren en gemeente het aanspreekpunt op dit onderwerp. De vereniging heeft een groencommissie die zich hiermee bezig houdt. Jaarlijks vinden er meerdere overleggen plaats. Huiseigenaren kunnen hun vragen, opmerkingen en wensen op dit gebied kwijt bij de groencie. Deze zal dit dan doorgeven aan de gemeente. Het is echter aan de gemeente of zij er al dan niet iets mee doen. 

 

In- en uitbreidingsmogelijkheden

In het erfpachtcontract èn bestemmingsplan is vastgelegd dat er geen inbreiding kan plaatsvinden, de huizen moeten onderling minimaal 15 m van elkaar verwijderd zijn. Het open karakter van het park is ook vastgelegd. Er mogen geen afrasteringen, tuinen ed. worden aangelegd. Er geldt een recht van overpad over het hele terrein. Er zijn afspraken over goothoogte en perceelgrootte. De bedoeling van al deze afspraken is het unieke karakter van het park te behouden. 

 

Einde van de Looptijd

De looptijd van de erfpacht is tot 2050-2060 afhankelijk van het bouwjaar van een woning. In het erfpachtcontract is opgenomen wat er daarna gebeurt:

… is de erfpachter verplicht het terrein met het daarop gebouwde ter beschikking van de gemeente Veere te stellen. In dat geval bepalen drie deskundigen de waarde van de opstallen, welk bedrag, behoudens – het in het volgende lid bepaalde, aan de erfpachter zal worden uitbetaald.

Een huiseigenaar heeft dus op papier niet heel veel rechten aan het einde van de looptijd. De gemeente kan besluiten het contract niet te verlegen en de huiseigenaar moet zijn huisje ter beschikking stellen aan de gemeente. Die hoeft dan alleen de waarde van de opstal te vergoeden. Terwijl veel van de economische waarde van de woningen in de locatie zit, zal de eigenaar daar dus niets van terugzien. Het is daarom te verwachten dat naarmate de einddatum nadert, de huizenprijzen zullen dalen. 

In de praktijk zal al ruim voor de afloop van het erfpachtcontract gepraat gaan worden over een verlening/hernieuwing van het contract of het verkopen van de grond aan de erfpachters (de huiseigenaar) of een andere partij. Gezien het standpunt van de gemeente dat het exploiteren van vakantieparken geen taak is van de gemeente, is het te verwachten dat de gemeente de voorkeur zal hebben afstoten van het park in zijn geheel. Dat kan aan (de de vereniging van) eigenaren, maar ook net zo goed aan een ontwikkelaar die het hele park opnieuw wil ontwikkelen.

De vereniging zal t.z.t. op dit onderwerp overleg voeren met de gemeente.